Εκτελωνιστής Αθήνα

Incoterms, τι είναι;


Τι είναι οι Διεθνείς Εμπορικοί όροι Incoterms;

Ο όρος «Incoterms» αποτελεί έναν σύντομο και εύκολο τρόπο αναφοράς στους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους. Δημοσιεύτηκαν πρώτη φορά το 1936 και πρόκειται για ένα σύνολο 11 κανόνων που καθορίζουν ποιος φέρει την ευθύνη σε διάφορα σημεία κατά τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Γιατί είναι σημαντικοί;

Οι όροι Incoterms, 11 στο σύνολο, είναι αναγνωρισμένοι και αποδεκτοί παγκοσμίως. Αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε εμπορικό τιμολόγιο και μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ενδεχόμενων δαπανηρών παρεξηγήσεων.

Οι κανόνες Incoterms περιγράφουν όλες τις εργασίες, την ευθύνη και τα έξοδα που συνδέονται με τις εμπορικές διεθνείς συναλλαγές εμπορευμάτων, από τον πωλητή έως τον αγοραστή.

Ας δούμε στη συνέχεια τους 11 όρους Incoterms με τη συντομογραφία και την περιγραφή τους.

Incoterms 2020 by ICC

EXW – Ex-Works

Εκ του εργοστασίου
 • Χρησιμοποιείται συχνά κατά την πραγματοποίηση μιας αρχικής προσφοράς για την πώληση αγαθών χωρίς να περιλαμβάνονται οποιαδήποτε έξοδα.
 • Ο πωλητής διαθέτει τα αγαθά στις εγκαταστάσεις του ή σε άλλον κατονομαζόμενο τόπο (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργοστάσιο, αποθήκη, κ.λπ.).
 • Ο πωλητής δεν χρειάζεται να φορτώσει τα αγαθά σε οποιοδήποτε όχημα συλλογής ούτε χρειάζεται να εκτελωνίσει τα αγαθά για εξαγωγή.

FCA – Free Carrier

Ελεύθερο στο μεταφορέα

Ο όρος FCA μπορεί να έχει δύο διαφορετικά νοήματα, το καθένα με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου και κόστους για τον αγοραστή και τον πωλητή.

 • FCA (α) όταν ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά, εκτελωνισμένα για εξαγωγή, σε έναν κατονομαζόμενο τόπο που είναι οι δικές του εγκαταστάσεις.
 • FCA (β) όταν ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά, εκτελωνισμένα για εξαγωγή, σε έναν κατονομαζόμενο τόπο που δεν είναι οι δικές του εγκαταστάσεις.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα αγαθά μπορούν να παραδοθούν σε έναν μεταφορέα που ορίζεται από τον αγοραστή ή σε άλλο τρίτο μέρος που ορίζεται από τον αγοραστή.

CPT – Carriage Paid To

Μεταφορά πληρωμένη μέχρι
 • ο πωλητής καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς των αγαθών έως τον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού.

CIP – Carriage And Insurance Paid To

Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι
 • Ο πωλητής έχει τις ίδιες ευθύνες όπως και με τον CPT, με μία διαφορά: ο πωλητής επίσης πληρώνει την ασφάλιση των εμπορευμάτων.
 • Αν ο αγοραστής θέλει πιο ολοκληρωμένη ασφάλιση, πρέπει να την διευθετήσει ο ίδιος.

DAP – Delivered At Place

Παραδοτέο στον τόπο προορισμού
 • Ο πωλητής καλύπτει τα έξοδα και την ευθύνη μεταφοράς των εμπορευμάτων μέχρι μια συμφωνημένη διεύθυνση.
 • Τα εμπορεύματα ταξινομούνται ως παραθοδέντα όταν φτάσουν στη διεύθυνση και είναι έτοιμα για εκφόρτωση.
 • Οι ευθύνες εισαγωγής και εξαγωγής είναι του αγοραστή.

DPU – Delivered at Place Unloaded
(former: DAT – Delivered At Terminal)

Παραδοτέο στον τόπο προορισμού (πρώην τερματικό)
 • Ο πωλητής να παραδώσει και να εκφορτώσει τα αγαθά στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού.
 • Ο πωλητής καλύπτει όλα τα έξοδα μεταφοράς (τέλη εξαγωγής, ναύλο, εκφόρτωση από τον κύριο μεταφορέα στον προορισμό,λιμενικά τέλη αφετηρίας και προορισμού) και αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους έως την άφιξη στον τόπο προορισμού.

DDP – Delivered Duty Paid

Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος
 • Ο πωλητής αναλαμβάνει σχεδόν εξ‘ ολοκλήρου την ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής.
 • Καλύπτει όλα τα έξοδα και τον κίνδυνο της μεταφοράς εμπορευμάτων μέχρι την συμφωνημένη διεύθυνση.
 • Ο πωλητής επίσης διασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα είναι έτοιμα για εκφόρτωση, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις εισαγωγής και εξαγωγής και πληρώνει τους τυχόν δασμούς.

Κανόνες για θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές:

FAS – Free Alongside Ship

Ελεύθερο παράπλευρα στο πλοίο
 • Ο πωλητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει την παράδοση όταν τα αγαθά τοποθετούνται παράπλευρα στο πλοίο (π.χ., σε αποβάθρα ή φορτηγίδα) που ορίζεται από τον αγοραστή στον κατονομαζόμενο λιμένα αποστολής.
 • Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των αγαθών μεταβιβάζεται όταν τα αγαθά βρίσκονται παράπλευρα στο πλοίο και ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα τα έξοδα από εκείνη τη στιγμή και έπειτα.

FOB – Free On Board

Ελεύθερο επί του πλοίου
 • Ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά επί του πλοίου που ορίζεται από τον αγοραστή στον κατονομαζόμενο λιμένα αποστολής ή παραλαμβάνει τα αγαθά που έχουν ήδη παραδοθεί με αυτόν τον τρόπο.
 • Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των αγαθών μεταβιβάζεται όταν τα αγαθά βρίσκονται επί του πλοίου και ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα τα έξοδα από εκείνη τη στιγμή και έπειτα.

CFR – Cost And Freight

Αξία και ναύλος
 • Ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά επί του πλοίου. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των αγαθών μεταβιβάζεται όταν τα αγαθά βρίσκονται επί του πλοίου.
 • Ο πωλητής θα πρέπει να συνάψει τη σύμβαση και να αναλάβει το κόστος και το ναύλο που απαιτείται για τη μεταφορά των αγαθών στον κατονομαζόμενο λιμένα προορισμού.

CIF – Cost, Insurance And Freight

Αξία, ασφάλεια και ναύλος
 • Ο πωλητής έχει τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και με τον CFR, αλλά πρέπει και να καλύψει τα έξοδα ασφάλισης
 • Ισχύει ό,τι και στον όρο CFR, με την επιπλέον υποχρέωση του πωλητή να παρέχει την ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη στον αγοραστή για τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας των αγαθών κατά τη μεταφορά.

CONTACT US:

Incoterms, What is it?

International commercial terms, Incoterms for short, clarify the rules and terms that buyers and sellers use in international and domestic trade contracts.

The International Chamber of Commerce (ICC) developed Incoterms in 1936 and updates them periodically to conform to changing trade practices.

List of All 11 Incoterms

 • EXW – Ex Works: The seller’s responsibility is to make the goods available for pickup at the warehouse or factory. From that point forward, the buyer assumes responsibility for all costs and risks. For most importers and exporters, this means working with a freight forwarder that arranges the entire shipment, starting at pickup from the factory.
 • FCA – Free Carrier: The seller is responsible for delivering the goods to the carrier at a named place, which is usually the terminal or a warehouse. Once the goods are handed over to the carrier, the risk transfers to the buyer.
 • CPT – Carriage Paid To: The seller is responsible for the costs of transporting the goods to a named destination. Responsibility transfers to the buyer once the goods are delivered to the agreed-upon destination.
 • CIP – Carriage and Insurance Paid To: This incoterm is the same as CPT except that with CIP, the seller much also arrange and pay for insurance coverage in case of loss or damage to the goods during transit to the agreed-upon destination.
 • DAP – Delivered at Place: The seller is responsible for arranging the entire shipment up to delivering the goods to a named place. Risk transfers to the buyer upon delivery. The seller is responsible for clearing goods for export but the buyer assumes responsibility for import customs duties, fees, and taxes.
 • DPU – Delivered at Place Unloaded: The seller is responsible arranging the shipment and delivering the goods to a named place. They are also responsible for unloading them. Risk transfers to the buyer once the goods are unloaded.
 • DDP – Delivered Duty Paid: The seller is responsible for entire shipment, including customs clearance and fees, and delivering the goods to the buyer’s premises. This incoterm places the maximum responsibility on the seller.
 • FAS – Free Alongside Ship: The seller is responsible for picking up the goods at the factory, clearing them for export, and delivering them to a departure location, usually the ship loading dock. Tisk transfers to the buyer when the goods are placed alongside the ship; they are responsible for the main leg of transit and every other step in delivery. 
 • FOB – Free On Board: The seller is responsible for packaging, pickup, and delivery of goods onto a vessel at the port of shipment. Liability transfers to the buyer once the goods are on board the vessell; the buyer is responsible for every other step of the journey. 
 • CFR – Cost and Freight: The seller is responsible for transportation to the port of origin and for loading the goods onto the vessel. They are also responsible for transportation to the destination port – but they are not liable for that portion of the journey. Instead, risk transfers to the buyer when the goods are on boarded at the origin port. 
 • CIF – Cost, Insurance, and Freight: Similar to CFR, but the seller also arranges and pays for insurance coverage for the goods during transit to the port of destination.

Related Posts