Τελωνειακές διαδικασίες εκτελωνισμού | Εκτελωνιστής

Τιμολόγιο συναλλαγής εισαγωγέα-εξαγωγέα


Το τιμολόγιο (commercial invoice) είναι η απόδειξη συναλλαγής μεταξύ του εισαγωγέα και του εξαγωγέα. Μόλις τα εμπορεύματα είναι διαθέσιμα, ο εξαγωγέας στέλνει το τιμολόγιο στον εισαγωγέα ώστε να τον χρεώσει για τα προϊόντα.

Το τιμολόγιο περιέχει τις βασικές πληροφορίες της εμπορικής συναλλαγής και είναι προαπαιτούμενογια τον εκτελωνισμό.

Συνήθως περιλαμβάνει πιο ειδικές αναφορές σχετικές με την εξαγωγή-εισαγωγή, αλλά μοιάζει με κοινότυπο τιμολόγιο. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχει είναι οι εξής:

 • Πληροφορίες του εξαγωγέα και εισαγωγέα (επωνυμία και διεύθυνση)
 • Ημερομηνία έκδοσης
 • Αριθμό τιμολογίου
 • Περιγραφή εμποροευμάτων (τίτλος, ποιότητα, κλπ.)
 • Μονάδα μέτρησης
 • Ποσότητα
 • Αξία μονάδας
 • Συνολική αξία προϊόντος
 • Συνολική αξία τιμολογίου και νόμισμα πληρωμής. Η συναλλαγματική ισοτιμία θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ώστε να δηλωθεί η αξία σε Ευρώ ή άλλο επίσημο νόμισμα της χώρας εισαγωγής.
 • Οι όροι πληρωμής (τρόπος και ημέρα πληρωμής, εκπτώσεις, κλπ.)
 • Οι όροι παράδοσης σύμφωνα με τους διεθνείς όρους συναλλαγών (Incoterms)
 • Μέσο μεταφοράς

Δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή τιμολογίου. Το εμπορικό τιμολόγιο εκδίδεται από τον εξαγωγέα σύμφωνα με τις εμπορικές πρακτικές του και πρέπει να κακατεθεί μαζί με ένα τουλάχιστον αντίγραφό του. Γενικότερα, δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι υπογεγραμμένο. Μπορεί ακόμη να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα. Πάραυτα, προτείνεται να δοθεί μεταφρασμένο στα Αγγλικά.

Η αξία τελωνείου αντιστοιχεί στην αξία των εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων που προκύπτουν (εμπορική τιμή, μεταφορά, ασφάλεια) μέχρι το σημείο εισαγωγής στην Ευρώπη.

Σε κάποιες περιτπώσεις η αξία συναλλαγής των εισαγόμενων εμπορευμάτων μπορεί να υπάγονται σε προσαρμογές, συνήθως προσθετικές. Για παράδειγμα:

 • προμήθειες, αμοιβές ή διακιώματα που ίσως προστεθούν στην τιμή,
 • η εσωτερική μεταφορά (από το σημείο εισαγωγής στην τοποθεσία τελωνείου ή αποθήκης).

Related Posts

Εισαγωγή εμπορευμάτων σε ελληνικό τελωνείο

Έγγραφα εξαγωγών

Commercial Invoice Εμπορικό Τιμολόγιο, με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή…