Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνιστής

Ισοτιμίες Απριλίου 2024


Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από την 1η Απριλίου 2024 έως και την 30η Απριλίου 2024.

Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α για τον μήνα Απρίλιο 2024

Απρίλιος 2024 (view pdf in new tab)

Exchange Rates April 2024

Foreign exchange reference prices against the Euro, to be applied for the determination of the customs and taxable value, for the imposition of registration tax and VAT for April 2024 greek customs.

April 2024 (view pdf in new tab)

Related Posts