Εκτελωνίζω | ελληνικά τελωνεία

Κανόνες εισαγωγής


Ποιοι κανόνες εισαγωγής ή εμπορίας ισχύουν για το εισαγόμενο προϊόν σας στην ΕΕ;

Ελέγξτε αν υπάρχουν περιορισμοί στις εισαγωγές στην ΕΕ ή σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Οι εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων εμπορευμάτων ή οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες μπορούν να απαγορεύονται ή να περιορίζονται. Μπορεί να χρειαστείτε άδειες, άδεια ή επίσημη κοινοποίηση εισαγωγής.

Ρωτήστε μας για να σας ενημερώσουμε αν χρειάζεστε άδεια εισαγωγής για το προϊόν σας και ποια σχετικά ππιστοποιητικά θα πρέπει να ζητήσετε από τον εξαγωγέα.

Οι κύριοι τύποι προϊόντων που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις εισαγωγές είναι:

 • γεωργικά προϊόντα,
 • φαρμακευτικά προϊόντα,
 • χημικά προϊόντα,
 • προϊόντα σιδήρου και χάλυβα,
 • πολιτιστικά αγαθά,
 • κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης,
 • όπλα,
 • εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά,
 • μη αξιοπρεπή άρθρα/δημοσιεύσεις/βιντεοσκοπήσεις,
 • απειλούμενα είδη,
 • απόβλητα,
 • ορισμένα ζώντα ζώα και προϊόντα που περιέχουν ζωικές ουσίες,
 • φυτά και προϊόντα που περιέχουν φυτικές ουσίες.

Ρωτήστε μας για την εισαγωγή σας:


Which import or marketing rules apply to your imported product in the EU?

Check whether there are any import restrictions in the EU or a particular Member State.

Imports of some sensitive goods  or imports of certain goods coming from specific countries may be prohibited or restricted. You may need permits, a licence or present an officially approved import notification.

Check with us to see if you need an import licence for your product.

The main types of products that face import restrictions are:

 • agricultural products,
 • medicinal products,
 • chemicals,
 • iron and steel products,
 • cultural assets,
 • textile products and clothing,
 • weapons,
 • counterfeit or pirated goods,
 • indecent articles/publications/video recordings,
 • endangered species,
 • waste,
 • some live animals and products containing animal substances,
 • plants and product containing vegetable substances.

Related Posts

TARIC code | Customs Broker Orestis Markopoulos

TARIC- Τι είναι;

Τι είναι το TARIC; Το TARIC (Ενοποιημένο Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής…

Τελωνειακές διαδικασίες εκτελωνισμού | Εκτελωνιστής

Commercial Invoice

Τιμολόγιο συναλλαγής εισαγωγέα-εξαγωγέα Το τιμολόγιο (commercial invoice) είναι η απόδειξη…