Εκτελωνισμός εμπορευμάτων & κοντέινερ

Προτιμησιακά Καθεστώτα


Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα Προτιμησιακά Δασμολογικά Καθεστώτα, σύμφωνα με τα οποία, παρέχει ευεργετική δασμολογική μεταχείριση (μειωμένο ή μηδενικό δασμό), σε εμπορεύματα ορισμένων Τρίτων Χωρών.

Για το λόγο αυτό έχει συνάψει τις λεγόμενες Προτιμησιακές Συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες η προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση παρέχεται είτε μονομερώς είτε σε αμοιβαία βάση.

Η Ε.Ε. παρέχει επίσης μονομερώς δασμολογικές προτιμήσεις σε ορισμένες υπό ανάπτυξη χώρες ή ομάδες χωρών, τα λεγόμενα Αυτόνομα Καθεστώτα, τα οποία στηρίζονται σε κανονισμούς ή αποφάσεις. Επίσης η Ε.Ε. έχει συνάψει με ορισμένες τρίτες χώρες Τελωνειακές Ενώσεις βάσει των οποίων, η διακίνηση των εμπορευμάτων στηρίζεται στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και όχι σε κανόνες καταγωγής.

Προκειμένου ένα εμπόρευμα να τύχει προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης πρέπει να προσκομισθεί στο Τελωνείο το προβλεπόμενο από την εκάστοτε Προτιμησιακή Συμφωνία αποδεικτικό καταγωγής. Τα αποδεικτικά καταγωγής είναι: α) τα πιστοποιητικά EUR. 1,EUR-MED, FORM A, καθώς και β) Δήλωση Τιμολογίου, Δήλωση Τιμολογίου EUR-MED, Δήλωση Καταγωγής.

Οι Δηλώσεις Τιμολογίου αποτελούν την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σύνταξη δήλωσης από το εξαγωγέα στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο.
➢ Για αποστολή προϊόντων με αξία έως 6.000 Ευρώ οποιοσδήποτε εξαγωγέας μπορεί να συντάξει δήλωση.
➢ Για αξία μεγαλύτερη των 6.000 Ευρώ πρέπει ο εξαγωγέας, για να μπορεί να συντάξει Δήλωση, να έχει πάρει άδεια «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα». σύμφωνα με την Δ17Γ 5005477
ΕΞ2012 / 03-02-12 Α.Υ.Ο. – ΦΕΚ 588/Β΄/05-03-2012.
➢ Το όριο των 6.000 Ευρώ ισχύει σε όλες τις Συμφωνίες που προβλέπουν την απλοποιημένη Διαδικασία, εκτός από τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη που το όριο είναι 10.000 Ευρώ.

Από 01-01-2017 έχει τεθεί σε λειτουργία το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων – REX και το προβλεπόμενο αποδεικτικό καταγωγής είναι η Βεβαίωση Καταγωγής

Για την Τελωνειακή Ένωση Ε.Ε.-Τουρκίας το προβλεπόμενο πιστοποιητικό είναι το A.TR.

Πίνακας Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων

Δες τον Πίνακα Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων εδώ.

Related Posts

Τελωνειακές διαδικασίες εκτελωνισμού | Εκτελωνιστής

Commercial Invoice

Τιμολόγιο συναλλαγής εισαγωγέα-εξαγωγέα Το τιμολόγιο (commercial invoice) είναι η απόδειξη…