Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνιστής

Ισοτιμίες Φεβρουαρίου 2024

Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2024 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024. Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα…

TARIC code | Customs Broker Orestis Markopoulos

TARIC- Τι είναι;

Τι είναι το TARIC; Το TARIC (Ενοποιημένο Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι μια πολυγλωσσική βάση δεδομένων, στην οποία έχουν ενσωματωθεί όλα τα μέτρα που έχουν σχέση με το δασμολόγιο της ΕΕ, την εμπορική και τη…

EORI-NUMBER

EORI – Τι είναι;

EORI - Economic Operator Identification and Registration Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς οι…

Συνεργασία με εκτελωνιστή | Ektelonistes.com

Έναρξη συνεργασίας – Εξουσιοδότηση

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη συνεργασίας με το εκτελωνιστικό μας γραφείο θα χρειαστεί να κάνετε εξουσιοδότηση στο γραφείο μας για την εκπροσώπηση στις Τελωνειακές Αρχές. Η εξουσιοδότηση αφορά την διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών, με άμεση/έμμεση…

Έγγραφα εισαγωγής | Ektelonistes.com

Έγγραφα εισαγωγών

Commercial Invoice Εμπορικό Τιμολόγιο, από τον οίκο εξωτερικού με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία και τους όρους μεταφοράς Packing List Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό…

Customs broker services Greece | Ektelonistes

Στάδια διεκπεραίωσης των τελωνειακών διαδικασιών απελευθέρωσης εμπορευμάτων

1ο Στάδιο – Ενημέρωση Πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα, την χρονική διάρκεια καθώς και το κόστος του εκτελωνισμού-απελευθέρωσης των εμπορευμάτων. 2ο Στάδιο – Συλλογή εγγράφων Εσείς απλά μας παραδίδετε τα φορτωτικά έγγραφα και…

Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνιστής

Ισοτιμίες Ιανουάριου 2024

Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Ιανουαρίου 2024. Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα…

Τελωνειακές διαδικασίες εκτελωνισμού | Εκτελωνιστής

Τιμολόγιο συναλλαγής εισαγωγέα-εξαγωγέα

Το τιμολόγιο (commercial invoice) είναι η απόδειξη συναλλαγής μεταξύ του εισαγωγέα και του εξαγωγέα. Μόλις τα εμπορεύματα είναι διαθέσιμα, ο εξαγωγέας στέλνει το τιμολόγιο στον εισαγωγέα ώστε να τον χρεώσει για τα προϊόντα. Το τιμολόγιο…

Ισοτιμίες τελωνείου | Εκτελωνισμός

Ισοτιμίες Δεκεμβρίου 2023

Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα…