Ισοτιμίες Δεκεμβρίου 2023

isotimies-teloneiou

Ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων όπως ισχύουν από σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α για τον μήνα Δεκέμβριο 2023

Δεκέμβριος 2023 (view pdf in new tab)

Exchange Rates December 2023

Foreign exchange reference prices against the Euro, to be applied for the determination of the customs and taxable value, for the imposition of registration tax and VAT for December 2023 greek customs.

December 2023 (view pdf in new tab)

Ποιοι κανόνες εισαγωγής ή εμπορίας ισχύουν για το εισαγόμενο προϊόν σας στην ΕΕ;

kanones-eisagogis

Ελέγξτε αν υπάρχουν περιορισμοί στις εισαγωγές στην ΕΕ ή σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Οι εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων εμπορευμάτων ή οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες μπορούν να απαγορεύονται ή να περιορίζονται. Μπορεί να χρειαστείτε άδειες, άδεια ή επίσημη κοινοποίηση εισαγωγής.

Ελέγξτε τη βάση δεδομένωνTARIC για να δείτε αν χρειάζεστε άδεια εισαγωγής για το προϊόν σας

Οι κύριοι τύποι προϊόντων που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις εισαγωγές είναι:

 • γεωργικά προϊόντα,
 • φαρμακευτικά προϊόντα,
 • χημικά προϊόντα,
 • προϊόντα σιδήρου και χάλυβα,
 • πολιτιστικά αγαθά,
 • κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης,
 • όπλα,
 • εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά,
 • μη αξιοπρεπή άρθρα/δημοσιεύσεις/βιντεοσκοπήσεις,
 • απειλούμενα είδη,
 • απόβλητα,
 • ορισμένα ζώντα ζώα και προϊόντα που περιέχουν ζωικές ουσίες,
 • φυτά και προϊόντα που περιέχουν φυτικές ουσίες.

Για τα προϊόντα αυτά, ελέγξτε ποιοι κανόνες ισχύουν.

Which import or marketing rules apply to your imported product in the EU?

Check whether there are any import restrictions in the EU or a particular Member State.

Imports of some sensitive goods  or imports of certain goods coming from specific countries may be prohibited or restricted. You may need permits, a licence or present an officially approved import notification.

Check the TARIC database to see if you need an import licence for your product

The main types of products that face import restrictions are:

 • agricultural products,
 • medicinal products,
 • chemicals,
 • iron and steel products,
 • cultural assets,
 • textile products and clothing,
 • weapons,
 • counterfeit or pirated goods,
 • indecent articles/publications/video recordings,
 • endangered species,
 • waste,
 • some live animals and products containing animal substances,
 • plants and product containing vegetable substances.

For such products check which rules apply.