Τι είναι το Δασμολόγιο;


Α. Κοινό Δασμολόγιο  της Ε.Ε.

Οι Δασμολογικός επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., καθορίζονται στο «Κοινό Δασμολόγιο  της Ε.Ε.» (Συνδυασμένη Ονοματολογία – Καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Το εν λόγω Κοινό Δασμολόγιο  τροποποιείται κάθε έτος και δημοσιεύεται συνήθως την τελευταία ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτουςτου έτους εφαρμογής στην Επίσημη  Εφημερίδα της Ε.Ε, σειρά L.

Το ύψος της Δασμολογικής επιβάρυνσης για κάθε εμπόρευμα που εισάγεται στην Ε.Ε., προσδιορίζεται κατά τον τελωνισμό από το αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής με βάση τη Δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος στο προαναφερόμενο Κοινό Δασμολόγιο, δηλαδή την εύρεση της σωστής Δασμολογικής διάκρισης στην οποία κατατάσσεται το εμπόρευμα και της Δασμολογικής επιβάρυνσης που αντιστοιχεί στη  διάκριση αυτή.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς ή εξαγωγείς να γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποια Δασμολογική διάκριση υπάγεται το προϊόν που πρόκειται να εισαχθεί ή να εξαχθεί, μπορούν να ζητούν την έκδοση «Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας»

(Δ.Δ.Π.) από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών – Τμήμα Α’).

Η νομική βάση του κοινοτικού συστήματος παροχής Δ.Δ.Π. βρίσκεται στον Εκσυγχρονισμένο Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα (καν. 952/13) και στις Διατάξεις Εφαρμογής αυτού. Κάθε  Δ.Δ.Π. δεσμεύει τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα παροχής  Δ.Δ.Π. μπορούν να αναζητηθούν από τη  Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών (τηλ. 210-6987484).

Β. TARIC

Το TARIC είναι το Ολοκληρωμένο Τελωνειακό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία.

Το TARIC είναι συλλογή με κωδικοποιημένο τρόπο των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη  Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στους Δασμούς έναντι των τρίτων χωρών, στις αναστολές δασμών, στις Δασμολογικές προτιμήσεις, στις Δασμολογικές ποσοστώσεις, στους Δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς Δασμούς καθώς και στα άλλα μέτρα εμπορικής και αγροτικής πολιτικής της Ε.Ε..

Οι κωδικοί TARIC είναι δεκαψήφιοι.

Τα δεδομένα του TARIC μπορούν να αναζητηθούν στη  βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα της Europa.

Σημείωση: Παρόλο που στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η παροχή σε ηλεκτρονική μορφή των ορθών πληροφοριών, εντούτοις από μέρους της δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση για τυχόν λάθη που θα διαπιστωθούν. Νομική ισχύ έχουν μόνο τα νομικά κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη  Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Related Posts

Εισαγωγή εμπορευμάτων σε ελληνικό τελωνείο

Έγγραφα εξαγωγών

Commercial Invoice Εμπορικό Τιμολόγιο, με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή…